آواستین

تزریق آواستین

تا زمانی نه چندان دور ما برای درمان بیماریهای چشم فقط قطره , قرص در اختیار داشتیم. اشکال دیگر داروها مانند داروهای خوراکی یا تزریقی اين است كه به دلیل ساختمان خاص چشم (كه نفوذ داروهاي خوراكي يا تزريقي به آن به سختي صورت ميكيرد )زیاد کار آیی نداشتند.

اما امروزه ما میدانیم که بسیاری از داروها را میتوانیم بار رعایت اصول تزریق دارو به داخل چشم تزریق کنیم و فواید این روش درمانی عبارت است از : حصول اطمینان در رساندن دارو به بافت و عضو مورد نظر, کاهش و یا حذف عوارض جانبی دارو, کم کردن تعداد دفعات تجویز دارو.