ویترکتومی

جراحی شبکیه

جراحی شبکیه

   شبکیه یکی از چند عضو تشکیل دهنده ساختمان چشم و شاید بشود گفت یکی از مهمترین آنهاست ,تصویری که ما از اجسام مبینیم باید ابتدا روی شبکیه بیفتد تا از آنجا به مغز مخابره شود. شبکیه ناسالم نمیتواند تصویر درستی از اجسام را به مغز مخابره کند.