اب سیاه

جراحی گلوکوم

 در این مرکز بیمارانی که طی معا ینات  اولیه مشکوک به بیماری گلوکوم یا همان بیماری  آب سیاه تشخیص داده شده اند جهت تصویربرداری های مربوطه شامل تصویربرداری OCT سر عصب بینایی و میدان بینایی معرفی می شوند و در نهایت بر اساس اینکه  به کدام نوع بیماری