برای چشم پزشکان

صفحه برای چشم پزشکان

 

همکاران چشم پزشک که تماایل به فعالیت در شیفت های مرکز دارند جهت کسب اطلاعات بیشتر بصورت حضوری یا تلفنی هماهنگی بفرمایند.