کردی

به ریز خوشحالین که بریارتان داوه بو چاره سه ری نه خوشیه کانتان , سه ردانی بنکه ی ئیمه له ئیران بکه ن.
هیوادارین که جیی ره زامه ندی ئيوه بين
تکایه پیش وه ری که وتن بو ئیران ئه و نووسراوه به وردی بخویننه وه.
ئیمکانات و پیداویستیه کانی ئیمه لةو ناوه نده دا:
ئیمه له و بنكه دا ته واوی پیداویستیه کان بو پشکنین , ناساندنی نه خوشی و چاره سه ری نه خوشیه کانی چاو له به ر ده ستمان دایه , بو نمونه (نشته ر گه ری شبکیه ی چاو , ویترکتومی , ده رزی وه شاندنی ئاواستین , پیوه ندی قه رنیه ی چاو , پیوه ندی هه موو جوره کانی لینزی ناو چاو بو نه خوشیه جوراو جوره کان. وه ک نیزیک بینی , دوور بینی , نه شته رگه ری لیزیک (LASIK) , لازک (LASEK) , فمتولیزیک (FAMTO LASIk / PRK) , نه شته ر گه ری پیوه ندی حه لقه (Ring) بو نه خوشیه کانی قوز قرینه , ئاوی سپی , آوی ره ش , چه وته به ری چاوی , گیرانی ئاوه روی فرمیسک , چاندنی چاوی ده ست کرد (پروتز) , چاره سه ری پیری چاو به شیوه ی تازه ی که میرا (Kamra inly) .

چونیه تی سه فه ر بو ئیران:
ئیوه ده توانن پیش هاتن بو ئیران به ئیمیلی mohammadinaseh@gmail.com , يان به پيوه ندي بكه ن به ره قه م ٠٠٩٨٩٣٣٥٨٦٤٣٨٨؛ له روژی هاتن بو ئیران و نیوی نه خوش و ره قه م ته له فونه که تان ئاگادارمان بکه ن.

دوای گه یشتن به ئیران , هاوکاره کانمان په یوه ندیتان له گه ل ده گرن و رینموونی پیویستان ده ده نی, اگر پیویستی به ره چاو کردنی جیگای مانه وه بیت , هاوکارانمان رینموویتان ده که ن تا جیگای مانه وه تان به نرخیکی گونجاو بو دابین بکه ن. 

كاتي پيوه ندي كردن ئه م شتانه پيمان بلين:

-نیوی نه خوش:

-ره قه م موبایل خوتان:

-جوری نه خوشی:

-کاتی هاتن بو ئیران:

هه ر وه  ها ئيوه  ده توا نين "ره سمه كاني نه خوش  و فه حسه كاني كه له عيراق بويان كردوون به ايميل بنيرين بومان  سيريان بكه ين،mohammadinaseh@gmail.com